Doc. Ing. Petr Novák, Ph.D.

Telefon: +420 737 276 570
Email: barcamp@utb.cz

Ing. Bc. Šárka Papadaki, Ph.D.

Telefon: +420 734 640 343
E-mail: papadaki@utb.cz